2 min read

Justuri/Iurtzuri mapa

Lematizazioa eta lemak zelan banatzen diren aztertzen nabilela, hiru lema aurkitu ditut urrun-hurrekoak: justuri (inusturi ahozkera barne hartzen duela), ihurtzuri eta iurtzuri. Hirurok agertzen dira hiru adiera nahasean: trumoia (burrunba), oinaztarria (lurra jotzen duena) eta tximista (lurrik jotzen ez duena).

Interesgarri begitandu zait lemen zabalpena aztertu ahal izatea, zein galderari erantzuten dion ikusiaz, baina denak batean. Berez, EHHAko mapa hauetan beste lema batzuekin nahasian ematen dira horiek:

Eta, mapak sortzen ikaste prozesuan nabilenez, sortzeari ekin diot. Hona prozesua eta emaitza:

library(leaflet)

# Datuak kargatu
lema.iurtzuri <- read.csv('data/lemaiurtzuri.csv')

# KOLOREAK
koloreak <- c('purple', 'red', 'blue', 'green')

# Maila bakotxa kolore bategaz lotu ta dana aldagai bihurtu
for(i in 1:length(levels(factor(lema.iurtzuri$pregunta)))){
 y <- levels(factor(lema.iurtzuri$pregunta))[i]
 # print(y)
 lema.iurtzuri[which(lema.iurtzuri$pregunta==y), "kolorea"] <- koloreak[i]
 # print(koloreak[i])
}

# MAPA
m <- leaflet(lema.iurtzuri) %>% addProviderTiles(providers$Stamen.Toner)

m %>% addCircles(~lng,
         ~lat,
         popup = paste(lema.iurtzuri$herriak.izena, ' - ',
                lema.iurtzuri$lema,
                '(', lema.iurtzuri$question, ')', #fr emanda
                # lema.iurtzuri$pregunta, #es emanda (koloreek informazio hori)
                sep = ''),
         weight = 1,
         radius = 2000,
         color = lema.iurtzuri$kolorea,
         stroke = TRUE, 
         fillOpacity = 0.5
)%>% 
 #addControl('<h3>Odei lemaren banaketa</h3>', position = "topleft") %>% 
 addLegend("bottomright",
      colors = levels(factor(lema.iurtzuri$kolorea))[c(3, 4, 1, 2)],
      labels = levels(factor(lema.iurtzuri$pregunta)),
      title = "justuri / iurtzuri")